Allmänna hyresvillkor Don för Person

§ 1 Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

§ 2 Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens hyrcenter. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds-och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

Uthyraren skall vid förfrågan och utifrån den information och de uppgifter som hyrestagaren lämnar uthyraren, ge hyrestagaren råd om vilka maskiner, verktyg och tillbehör som hyrestagaren kan komma att behöva. Hyrestagaren ansvarar för att lämnad information och/eller uppgifter är korrekta och uthyraren tar härvid inget ansvar för och lämnar inga garantier för att tillhandahållna råd är korrekta/anpassade för det tilltänka syftet.

2.4 Anmärkning mot hyresobjektet eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren skriftligen anmälas till uthyraren.

2.5 Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

§ 3 Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

Förutom att bekosta driv· och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materialets konstruktion eller funktion får ej göras.

§ 4 Hemhjälp

Vid beställning av hemhjälp är minsta timdebitering 1 timme. Debitering sker löpande per påbörjad halv timme.

§ 5 Hyrestid

5.1 Hyrestid räknas från och med den dag som hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

5.2 Hyresobjektet uthyres för användning i ett skift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

§ 6 Ersättning

6.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är kalenderdagshyra och skifttillägg.

6.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och kalenderdag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista.

6.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering och eventuell självrisk.

6.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

6.5 Avtalade hyror anges inklusive mervärdesskatt och försäkring av hyresobjektet. För försäkring debiteras ett belopp motsvarande 10 % av hyresbeloppet exklusive mervärdesskatt. Mervärdeskatt om 25 procent tillkommer på alla eventuella köp och den avtalade hyran, exklusive försäkringsbeloppet.

6.6 Betalning av hyra skall erläggas i samband med återlämning av hyresobjektet till uthyraren, om inte hyresobjektet blivit återlämnat inom tio dagar utgår det en automatisk delfaktura till hyrestagaren. Parterna kan även överenskomma om fakturabetalning vid uthyrningstillfället. Fakturabeloppet ska vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8% och lagstadgad påminnelseavgift.

6.7 Uthyraren har rätt att inför avtalets ingående göra en sedvanlig kreditkontroll av hyrestagaren och baserat på resultatet begära att hyrestagaren betalar hyresavgiften i förskott eller ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive byggmaskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet, alternativt neka hyrestagaren att hyra utrustning och/eller byggmaskiner. Kreditupplysningar som tas av oss påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär en kreditupplysning om dig, t ex banker.

§ 7 Ansvar

7.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

7.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjekt samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras.

Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld eller skadegörelse ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

7.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet eller dess användning uppkommer för honom själv, tredje man, eller egendom.

7.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

7.5 Uthyraren tillser att hyresobjektet under hyrestiden är försäkrat. Kostnaden för försäkringen skall betalas av hyrestagaren enligt 6.5. Eventuell självrisk skall bekostas av hyrestagaren.

§ 8 Hävning

8.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran härom.

8.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annan av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

8.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

§ 9 Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol.

§ 10 Särskilda villkor vid köp

Vid köp av varor, förbehåller sig Säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således inte rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna.

§ 11 Personuppgiftsbehandling

I samband med förhyrning och eventuell kreditupplysning så lämnar du oss personuppgifter såsom t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer samt betalningsinformation. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och enligt lag.

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Vi lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande med undantag för rättsliga ärenden. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter eller begära ändring av uppgifterna krävs att du sänder in en undertecknad begäran till: Vilhelm Valentin

Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

utvalda verktyg
Sök verktyg